Menu
košík
0
cz
CZK
kategorie

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP) pro prodej fyzických produktů.

I.

Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Mgr. Kristýna Hlavinková

IČ: 09791949

neplátce DPH

se sídlem: Hvozd 94, 798 55 Hvozd

Kontaktní údaje:

Mgr. Kristýna Hlavinková

tel.: 774950695

email: cizeckovadilna@seznam.cz

www.cizeckovadilna.cz  (dále jen „prodávající“) 

2. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující) prostřednictvím internetového obchodu www.cizeckovadilna.cz

3. Součástí kupní smlouvy jsou tyto obchodní podmínky. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce. 

II.

Informace o zboží a cenách

1. Veškeré informace o zboží, cenách jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastnostech, jsou uvedeny u zboží v katalogu internetového obchodu www.cizeckovadilna.cz. Ceny zboží jsou platné po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě.

2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3. V případě odesílání fyzických materiálů- Školkodiářů prostřednictvím služby Zásilkovna je cena za dopravu uvedena při zpracování objednávky.

III.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Kupující provádí objednávku zboží tímto způsobem:

 • po předchozí registraci v internetovém obchodě www.cizeckovadilna.cz prostřednictvím svého zákaznického účtu

 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace v internetovém obchodě.

2. ed potvrzením objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů, a způsob platby.

3. V konečné fázi objednávky je možná kontrola a změna údajů. Je nutné vyplnit pro úplnost objednávky všechny povinné údaje. Tlačítkem „objednávka zavazující k platbě“ je objednávka dokončena, kupující potvrdí souhlas s obchodními podmínkami. Následně je objednávka zaslána prodávajícímu.
4. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na kupujícím zvolenou e-mailovou adresu. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy.

5. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku, která se stává novým návrhem kupní smlouvy. Ta je případně uzavřena potvrzením této nabídky ze strany kupujícího, a to elektronickou podobou na e-mailovou adresu prodávajícího: cizeckovadilna@seznam.cz.

6. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné.

7. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto chybnou cenu. Po zjištění chyby je o ní kupující neprodleně kontaktován a je mu zaslána pozměněná nabídka na e-mailovou adresu. V případě potvrzení o přijetí této pozměněné nabídky kupujícím se z ní stává nová kupní smlouva , která vchází v platnost po odeslání potvrzení na e-mailovou adresu prodávajícího.

IV.

Zákaznický účet

1. Zákaznický účet vzniká prostřednictvím registrace kupujícího v internetovém obchodě. Na základě tohoto účtu lze provádět objednávky zboží. To jde objednat i bez vytvoření zákaznického účtu v internetovém obchodě.

2. Veškeré údaje uvedené při registraci a objednávce v internetovém obchodě jsou považovány za aktuální a pravdivé.

3. K zákaznickému účtu náleží uživatelské jméno a heslo. Účet je nutné využívat pouze jednou registrovanou osobou. Za případné zneužití třetími osobami na základě registrovaného účtu v internetovém obchodě nenese prodávající žádnou odpovědnost.

V.

Platební podmínky a dodání zboží

1. Objednávku se zbožím a náklady spojené s dodáním zboží lze kupujícím uhradit následujícími způsoby:

 •  Bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č.: 670100-2218517888/6210, vedený u Mbank.

 • platební kartou (prostřednictvím GoPay).

2. V případě zvolení bezhotovostní platby převodem je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy.

3. V případě výběru platby přes platební bránu GoPay postupuje při platbě objednávky kupující dle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb. 

4. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu doklad o koupi – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Fakturu- daňový doklad vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5. Zboží je kupujícímu dodáno:

 • ve fyzické podobě, a to na základě odeslání na adresu zvoleného odběrného místa, prostřednictvím služby Zásilkovna

 • kupující je povinen převzít objednané zboží do termínu uvedeného přepravní společností

6. V případě nepřevzetí odeslaného zboží kupujícím do termínu určeného přepravní společností, je při nutnosti opakovaného zaslání povinen uhradit dodatečné náklady spojené s další dopravou zboží kupující.

VI.

Odstoupení od smlouvy

1.Odstoupit od smlouvy lze 14 dní od převzetí zboží. Kupující může ve lhůtě 14 dnů odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodů. V tomto případě je možné kontaktovat prodávajícího na e-mail cizeckovadilna@seznam.cz a využít formulář k odstoupení od smlouvy, který je obsažen v závěru těchto obchodních podmínek. Po zaslání formuláře prodávající kontaktuje kupujícího o jeho přijetí. Kupující je povinen vrátit objednané zboží do 14 dnů od přijaté zprávy o odstoupení od smlouvy. Náklady spojené s vrácením zboží jsou uhrazeny kupujícím.

2.Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od převzetí objednaného zboží prodávajícím, všechny peněžní prostředky za uhrazené zboží , které od něho přijal.. Peněžní prostředky jsou kupujícímu prodávajícím vráceny stejným způsobem, v případě využití jiného způsobu na základě souhlasu kupujícího nesmí vzniknout žádné další náklady.

3. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě prodlení s platbou kupní ceny, pokud je delší než 10 dní po splatnosti. Odstoupení od kupní smlouvy je také možné z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím. 


 

VII.

Práva z vadného plnění

1. Prodávající zodpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá žádné vady. Zejména prodávající zodpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal

 • má zboží veškeré vlastnosti, jakost a provedení, které jsou uvedené v internetovém obchodě

 • splňuje zboží účel, který prodávající uvádí

 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu zboží reklamovat a vyžadovat

 • přiměřenou slevu z kupní ceny,

 • odstoupení od smlouvy.

3. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,

 • pokud má zboží podstatnou vadu nebo větší množství vad

4. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

5. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

6. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

7. Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět.

8. Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.

9. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace. Zvolit způsob reklamace má kupující.

10. Při oprávněné reklamaci má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace.

11. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

VIII.

Doručování

1. Mezi kupujícím a prodávajícím může veškerá komunikace, písemná korespondence probíhat elektronickou formou.

2. Korespondence kupujícím je doručována na e-mailovou adresu cizeckovadilna@seznam.cz .Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo ve vytvořené objednávce.

IX.

Osobní údaje


1. Všechny informace, které kupující při spolupráci s prodávajícím uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno.

2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v sekci Podmínky ochrany osobních údajů, umístěné v horní části internetového obchodu.

X.

Mimosoudní řešení sporů

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
3. Prodej zboží v internetovém obchodě je prováděn na základě živnostenského oprávnění.

XI.

Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky.

2.. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

3. Přílohou těchto obchodních podmínek je formulář pro odstoupení od smlouvy.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 18. 7. 2023


 


 


 


 


 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Adresát: Mgr. Kristýna Hlavinková, Hvozd 94, 79855, Hvozd

 

 

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

 

 

Datum objednání/datum převzetí objednávky (*):

 

 

Jméno a příjmení kupujícího (*):

 

 

Adresa kupujícího (*):

 

 

Číslo bankovního účtu pro vrácení peněz:

 

 

Podpis kupujícího (*):

(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 

 

Datum:

 

 

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte


 

 

Obchodní podmínky pro prodej digitálního obsahu

 

Níže naleznete obchodní podmínky, které se použijí pro poskytování produktů v digitální podobě (digitálního obsahu), a to e-booků a jiných produktů s digitálním obsahem, k němuž dochází přes webové rozhraní www.cizeckovadilna.cz.

 

 

 1. DŮLEŽITÉ POJMY A ZKRATKY

 

Tyto pojmy, které jsou v těchto obchodních podmínkách uváděny s velkým počátečním písmenem, znamenají následující:

 

 1. OP

Tyto Obchodní podmínky.

 

 1. POSKYTOVATEL

Mgr. Kristýna Hlavinková

Zapsaná v živnostenském rejstříku dne 4.1.2021, IČ: 09791949

Sídlo: Hvozd 94, 79855, Hvozd

Provozovna: Hvozd 94, 79855, Hvozd

Telefonní číslo: +420 774 950 695

E-mail: cizeckovadilna@seznam.cz

neplátce DPH

 

 1. UŽIVATEL

Ten, kdo se mnou jako Poskytovatelem uzavře ohledně Produktu Smlouvu. Uživatelem může být podnikatel nebo Spotřebitel.

 

 1. SPOTŘEBITEL

Fyzická osoba, která při uzavírání Smlouvy se mnou jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. Pokud v objednávkovém formuláři uvedete své IČ, budu mít za to, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako Spotřebitel.

 

 1. SMLOUVA

Smlouva o poskytování digitálního obsahu, která je uzavírána mezi mnou jako Poskytovatelem a Vámi jako Uživatelem a jejímž obsahem je má povinnost zpřístupnit Vám Produkt k užívání pro Vaši vlastní potřebu a Vaše povinnost zaplatit mi Cenu nebo poskytnout mi své osobní údaje. Smlouvu tvoří Vaše Objednávka, mé potvrzení Objednávky a tyto OP. Je uzavírána v českém jazyce, archivuji ji v elektronické podobě a Vám jako Uživateli není přístupná (pro Vás jako Uživatele budou informace k uzavřené Smlouvě obsaženy v potvrzení o uzavřené Smlouvě, které Vám v souladu s těmito OP zašlu).

 

 1. PRODUKT

E-book a jiný produkt s digitálním obsahem, který je předmětem Smlouvy uzavírané přes Webové rozhraní. Produkt může být buď úplatný (kdy Cena představuje moji odměnu za zpřístupnění), nebo bezúplatný – zdarma (kdy namísto Ceny mi poskytujete své osobní údaje).

 

 1. OBJEDNÁVKA

Řádně vyplněný a odeslaný elektronický objednávkový formulář, který představuje Váš návrh na uzavření Smlouvy.

 

 1. CENA

Moje odměna za zpřístupnění Vámi vybraného Produktu uvedená v Objednávce. Platí se v korunách českých.

 

 1. WEBOVÉ ROZHRANÍ

Webové rozhraní www.cizeckovadilna.cz

 

 1. WEB

Internetové stránky s doménou www.cizeckovadilna.cz .

 

 1. OZ

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 

 1. ODPOVĚDNOST

 

Jako Uživatel berete na vědomí, že digitální obsah Produktů užíváte na vlastní riziko a že závisí pouze na Vás, jakým způsobem informace využijete a jakých výsledků dosáhnete. Jako Poskytovatel neodpovídám za Vaše výsledky, které v souvislosti s užíváním Produktu zaznamenáte, ani nenesu odpovědnost za jakoukoli případnou majetkovou či nemajetkovou újmu. Digitální obsah Produktů nenahrazuje zdravotní péči.

 

 1. INFORMACE NA WEBU

 

 1. Jakékoli hodnocení Produktů nebo mě jako Poskytovatele (recenze), které je uvedeno na Webu, pochází od osoby, které byl digitální obsah Produktu skutečně zpřístupněn. Jako Poskytovatel mám přehled o uživatelích, kterým byly jednotlivé Produkty zpřístupněny, a v případě pochybností nahlédnu do své evidence potvrzených objednávek, zda dané osobě, která mi recenzi poskytla, byl Produkt skutečně zpřístupněn. Tímto způsobem je důvěryhodnost recenzí ověřována. Na Webu nemusí být uvedeny všechny recenze, které jsou mi poskytnuty, ale vybírám ty, které zveřejním.

 

 1. U každého Produktu je na Webu uveden jeho popis, co zahrnuje, jaká je jeho cena apod. Tyto popisy Produktů jsou informativního charakteru a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy, ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se tak nepoužije.

 

 1. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

 

 1. Jako Uživatel objednáváte Produkt přes Webové rozhraní odesláním řádně vyplněného elektronického objednávkového formuláře (Objednávka). Objednávka obsahuje základní informace k Produktu (název, co je jeho součástí apod.) a jeho celkovou Cenu.

 

 1. Před odesláním objednávkového formuláře můžete zkontrolovat a změnit vyplněné údaje. Jako Poskytovatel se spoléhám na pravdivost, správnost a úplnost údajů uvedených v Objednávce a nenesu odpovědnost za nepravdivé, nesprávné či neúplné údaje. Stisknutím tlačítka „Objednávka zavazující k platbě“ je Vámi vyplněný objednávkový formulář odeslán a tím jste učinili závaznou objednávku Produktu, resp. návrh na uzavření Smlouvy.

 

 1. Přijetí Objednávky Vám potvrdím zasláním e-mailu na Vaši elektronickou adresu, která je v ní uvedena. Přílohou tohoto potvrzujícího e-mailu je shrnutí Vaší Objednávky a tyto OP ve formátu pdf nebo obdobném. Doručením tohoto potvrzujícího e-mailu, v němž je uveden i Váš případný výslovný souhlas se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy (viz níže v těchto OP – „Odstoupení od smlouvy“), je Smlouva uzavřena a tento e-mail představuje současně potvrzení o jejím uzavření.

 

 1. CENA PRODUKTŮ A ZPŮSOB PLATBY

 

CENA PRODUKTŮ

 1. Na Webu jsou uvedeny aktuální ceny Produktů (konečná částka – nejsem plátce DPH). Ceny Produktů mohu měnit s tím, že pro Vás jako Uživatele platí vždy cena, která je aktuální v okamžiku objednání Produktu. Vzhledem k charakteru Produktů nevznikají žádné náklady na dopravu, ani jiné náklady spojené s jejich zpřístupněním. Cena uvedená v souhrnu objednávky před odesláním objednávkového formuláře je tedy cenou konečnou.

 

 1. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na Webu (např. překlep) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, nemám povinnost Vám za takovou zjevně chybnou cenu Produkt zpřístupnit a jsem v takovém případě oprávněna odstoupit od Smlouvy.

 

 1. Ke zpřístupnění úplatného Produktu dojde nejdříve po úplném zaplacení Ceny.

 

 

ZPŮSOB PLATBY

 1. Cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

  1. bankovním převodem na můj účet,

  2. online platebními kartami VISA, VISA Electron, Maestro, MasterCard prostřednictvím služby GoPay

 

 

 1. V případě platební metody uvedené pod písmenem a) (bankovní převod na účet) obdržíte platební údaje v e-mailu potvrzujícím přijetí Vaší Objednávky.

 

 1. Platební metody uvedené pod písmeny b) (online platební karta) jsou napojeny na platební bránu společnosti Gopay, Planá 67, 37001 Planá, IČ: 26046768, tel: +420 387 685 123, email: gopay@gopay.cz, www.gopay.cz. Tato společnost poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a rychlých online převodů. Veškeré údaje v průběhu platby zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu výše uvedené společnosti a ze strany této společnosti mi nejsou předávány. Svůj dotaz k těmto platebním metodám můžete směřovat přímo na výše uvedené kontakty této společnosti.

 

SPLATNOST CENY

 1. V případě bankovního převodu na můj účet je Cena splatná do 10 dnů od potvrzení přijetí Vaší Objednávky (tedy od uzavření Smlouvy). Datum splatnosti je uvedeno v pokynech k platbě. Cena je zaplacena v okamžiku připsání příslušné částky na můj bankovní účet.

 

 1. V případě plateb online kartou je Cena splatná bezprostředně po uzavření Smlouvy.

 

 1. Po přijetí platby Vám vystavím a na Váš e-mail zašlu příslušný daňový doklad-fakturu.

 

 

 

 1. ZPŘÍSTUPNĚNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU PRODUKTŮ

 

ZPŮSOB ZPŘÍSTUPNĚNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU

 

 

 1. Digitální obsah e-booku nebo jiný produkt s digitálním obsahem Vám bude ve formátu pdf nebo obdobném zpřístupněn zasláním na Vaši elektronickou adresu uvedenou v Objednávce jako příloha e-mailu nebo jako odkaz, na kterém je možné digitální obsah stáhnout nebo otevřít.

 

 1. Pokud je na Webu u konkrétního Produktu uveden jiný způsob zpřístupnění digitálního obsahu (např. zasláním odkazu na uzavřenou facebookovou skupinu, kde bude digitální obsah sdílen), bude Vám digitální obsah zpřístupněn tímto jiným způsobem.

 

ČAS ZPŘÍSTUPNĚNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU

 1. Na Webu může být u Produktu uveden konkrétní den, kdy bude digitální obsah zpřístupněn. V taktovém případě Vám bude digitální obsah Produktu zpřístupněn v takto předem oznámený den.

 

 1. Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci, závisí čas zpřístupnění digitální obsahu na zvoleném způsobu platby. V případě, že Cenu Produktu platíte bankovním převodem na můj účet, bude Vám digitální obsah zpřístupněn do 3 pracovních dnů od připsání Ceny na můj bankovní účet. V případě plateb online platební kartou Vám bude digitální obsah zpřístupněn obratem pro provedení platby.

 

 

DÉLKA PŘÍSTUPNOSTI DIGITÁLNÍHO OBSAHU

 1. Na Webu může být u Produktu uvedeno, jakou dobu budete mít k digitálnímu obsahu přístup. V takovém případě Vám bude digitální obsah Produktu přístupný po takto předem oznámenou dobu.

 

 1. Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci, máte digitální obsah přístupný navždy.

 

AKTUALIZACE DIGITÁLNÍHO OBSAHU

 1. Digitální obsah Produktu Vám bude zpřístupněn v nejnovější verzi dostupné v době uzavření Smlouvy, která Vám nebude aktualizována.

 

 1. Budu Vám však poskytovat aktualizace, které jsou nezbytné k tomu, aby byl digitální obsah Produktu bez vad po celou dobu trvání Smlouvy nebo (u digitálního obsahu zpřístupněného jednorázově na časově neomezenou dobu) aby byl bez vad po dobu, po kterou to můžete rozumně očekávat. V takovém případě Vás upozorním, že je dostupná aktualizace, jakým způsobem ji můžete provést a že v případě jejího neprovedení nemáte práva z vady, která vznikne pouze v důsledku neprovedené aktualizace. To neplatí, jestliže v Objednávce vezmete na vědomí a výslovně odsouhlasíte, že po zpřístupnění digitálního obsahu Vám nebudu poskytovat jeho aktualizace.

 

FUNKČNOST DIGITÁLNÍHO OBSAHU, TECHNICKÉ A PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ

 1. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf a obdobnými, přehrávání video a audio souborů, dále připojení k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení a funkční e-mailovou schránku udržovanou ve stavu schopném přijímat zprávy (digitální prostředí).

 

 1. Za propojení digitálního obsahu Produktu s Vaším digitálním prostředím nesete odpovědnosti Vy jako Uživatel.

 

 1. AUTORSKÁ PRÁVA A MLČENLIVOST

 

 1. Digitální obsah Produktu je autorským dílem, jehož autorem jsem já, coby Poskytovatel. Digitální obsah zpřístupňuji Vám jako Uživateli pro Vaši osobní potřebu. Není možné jej (ani jakoukoli jeho část), ať už v původní či změněné podobě, bez mého předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám.

 

 1. Rovněž máte povinnost zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do Vašeho uživatelského účtu v členské sekci na Webu.

 

 1. V případě porušení autorských práv nebo povinnosti mlčenlivosti jsem oprávněna Vám digitální obsah Produktu znepřístupnit a požadovat náhradu škody, která mi v důsledku takového porušení vznikla. Porušení autorských práv je dále postižitelné podle autorského zákona a podle trestněprávních předpisů.

 

 

 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

 1. Obecně platí, že pokud je smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (tedy mj. přes internet), má uživatel, který je spotřebitelem, dle § 1829 OZ právo od smlouvy bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy.

 

 1. V případě, že Vám digitální obsah Produktu nebude během 14 dnů od uzavření Smlouvy zpřístupněn a jste-li Spotřebitelem, pak během této 14denní lhůty máte právo od Smlouvy i bez udání důvodu odstoupit. Lhůta je zachována, pokud mi oznámení o odstoupení odešlete nejpozději 14. den po dni, kdy byla Smlouva uzavřena. Pro odstoupení můžete využít formulář uvedený pod těmito OP. Odstoupit od Smlouvy můžete zasláním vyplněného formuláře, nebo jiného textu obdobného znění, na některou z mých kontaktních adres uvedených výše (e-mail nebo adresa sídla), případně jakýmkoli jednoznačným prohlášením, které vůči mně učiníte.

 

 1. Je-li předmětem Smlouvy úplatný Produkt, obratem po obdržení oznámení o odstoupení od Smlouvy Vám potvrdím jeho přijetí. Cena Vám pak bude vrácena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, a to na stejný účet, ze kterého byla zaplacena. Jiným způsobem Vám Cena může být vrácena jen tehdy, pokud s tím budete souhlasit a pokud Vám tím nevzniknou další náklady. Vzhledem k tomu, že odstoupení od Smlouvy bez udání důvodu je možné jen tehdy, nebyl-li Vám digitální obsah Produktu zpřístupněn, nevzniknou Vám žádné náklady spojené s jeho vrácením. Jakékoli náklady, které by Vám v souvislosti s odstoupením od Smlouvy případně vznikly (např. náklady spojené se zasláním oznámení o odstoupení), nesete ze zákona Vy.

 

 1. Jako Uživatel můžete od Smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Smlouvou. Jako Poskytovatel jsem oprávněna od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Vašich povinností ze Smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do Webového rozhraní, porušení autorských práv, povinnosti mlčenlivosti a v dalších případech stanovených zákonem. V případě odstoupení od Smlouvy jsem oprávněna Vám okamžitě digitální obsah Produktu znepřístupnit a požadovat náhradu škody, pokud mi z porušení Vašich povinností vznikla.

 

 1. Pokud by z Vaší strany nedošlo k úhradě Ceny ani ve lhůtě 10 dnů po splatnosti, Smlouva se uplynutím této lhůty ruší automaticky, bez nutnosti odstoupení.

 

 1. Je-li Vám společně s Produktem poskytnut jako dárek bonus, je darovací smlouva mezi námi uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy, pozbývá darovací smlouva účinnosti. V důsledku toho jsem oprávněna Vám okamžitě zrušit přístup k bonusu, případně máte povinnost mi bonus bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, vrátit. Veškeré bonusy jsou zpřístupněny spolu se zpřístupněním Produktu, není-li na Webu u Produktu uvedeno jinak.

 

 1. REKLAMACE

 

 1. Po zpřístupnění Produktu si, prosím, co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost jeho digitálního obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě, prosím, abych mohla provést nápravu. Může se stát, že je digitální obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Web může být aktualizován bez předchozího upozornění.

 

 1. Pokud Produkt nebo přístupové údaje nenaleznete ve své e-mailové schránce v čase uvedeném v těchto OP (viz „Čas zpřístupnění digitálního obsahu“), zkontrolujte, prosím, nejprve složky „hromadné“ nebo „spam“. Pokud ani tam Produkt nebo přístupové údaje nenaleznete, kontaktujte mě, prosím, abych mohla provést nápravu.

 

 1. V případě, že digitální obsah Produktu není ve shodě se Smlouvou, máte práva z vadného plnění v souladu s příslušnými ustanoveními OZ.

 

 1. Práva z vadného plnění Vám nenáleží v případě vad způsobených nesprávným užíváním nebo uložením Produktu. Dále Vám práva z vadného plnění nenáleží v případě neprovedených aktualizací (více viz výše v těchto OP – „Aktualizace digitálního obsahu“). Rovněž neodpovídám za nedostupnost nebo jiné vady digitálního obsahu v případě nevyhovujícího digitálního prostředí (tedy v případě, že nemáte potřebné technické a programové vybavení nebo síťové připojení uvedené v těchto OP – viz „Funkčnost digitálního obsahu, technické a programové vybavení“). Za účelem ověření, zda se vada vyskytla v důsledku nevyhovujícího digitálního prostředí, máte zákonnou povinnost mi poskytnout nezbytnou součinnost v míře, kterou lze rozumně požadovat a kterou lze zajistit technicky dostupnými prostředky, jež jsou pro Vás co nejméně rušivé. V případě odmítnutí poskytnutí součinnosti máte práva z vadného plnění jen tehdy, prokážete-li, že digitální obsah Produktu není ve shodě se Smlouvou.

 

 1. Práva z vadného plnění (reklamaci) můžete u mě uplatnit prostřednictvím kontaktů uvedených výše v těchto OP (e-mail nebo adresa sídla).

 

 

 

 1. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

 

 1. Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě, prosím, na některé z kontaktních adres uvedených výše v těchto OP.

 

 1. Dozor nad dodržováním mých povinností vyplývajících z právních předpisů vykonávají tyto orgány: Česká obchodní inspekce, živnostenský úřad v Konici a Úřad pro ochranu osobních údajů (jedná-li se o povinnosti při zpracování osobních údajů).

 

 1. Případný spor mezi mnou jako Poskytovatel a Vámi jako Uživatelem bude řešen přednostně smírnou cestou. Pokud jste Spotřebitel a z uzavřené Smlouvy nebo v souvislosti s ní vznikne mezi námi spor, máte právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je v takovém případě Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách České obchodní inspekce (www.coi.cz).

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 1. Tyto OP jsou zveřejněny na Webu a je na ně přímo odkazováno v objednávkových formulářích k Produktům. Odesláním vyplněného objednávkového formuláře přes Webové rozhraní stvrzujete, že Vám je obsah OP znám a že s ním souhlasíte. Tyto OP ve formátu pdf či obdobném Vám rovněž zašlu v příloze e-mailu potvrzujícího Vaši Objednávku.

 

 1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Poskytovatele a Uživatele, které ze Smlouvy vyplývají.

 

 1. Smluvní vztah mezi mnou jako Poskytovatelem a Vámi jako Uživatelem se řídí těmito právními předpisy: OZ a jste-li Spotřebitel, pak i zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 1. Zásady zpracování osobních údajů naleznete v Informacích o zpracování osobních údajů, které jsou zveřejněny na Webu a na které je přímo odkazováno v objednávkových formulářích k Produktům.

 

 1. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto OP neplatným či neúčinným, namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému či neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnost či neúčinnost ustanovení OP nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení OP.

 

 1. Tyto OP jsem oprávněna jednostranně měnit. Pro Vás jako Uživatele platí text obchodních podmínek účinný k datu Vaší Objednávky.

 

 1. Tyto OP jsou účinné od 18.7.2023

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

 

Adresát: Mgr. Kristýna Hlavinková, Hvozd 94, 79855, Hvozd

 

 

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží(*)/o poskytnutí těchto služeb(*):

 

 

Datum objednání/datum obdržení (*):

 

 

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů (*):

 

 

Adresa spotřebitele/spotřebitelů (*):

 

 

Číslo bankovního účtu pro vrácení peněz:

 

 

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (*):

(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 

 

Datum:

 

 

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte


 

X
Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).